O konferencji

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję – XXXIX Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych, która odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r.

Tegoroczną Konferencję proponujemy zorganizować w formule hybrydowej. Transmisja konferencji będzie realizowana za pomocą platformy Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że ze względu na charakter Konferencji on-line, więcej uczestników – słuchaczy będzie mogło wziąć w niej udział i wymieniać się doświadczeniami oraz dzielić dobrymi praktykami.

Tematyka, jaką proponujemy na Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Otwarta medycyna
 • Zrównoważony rozwój
 • Podsumowanie działań ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Biblioteki medyczne w dobie konsolidacji uczelni
 • Wyzwania w czasach kształcenia hybrydowego

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy będą przyczynkiem do wielu dyskusji podczas trwania Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Link z wejściem do Konferencji na platformie Microsoft Teams zostanie rozesłany do Państwa na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Rada Programowa Konferencji:

 • dr inż. Scholastyka Baran – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olszynie
 • mgr Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • mgr Dagmara Budek – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Falow – Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt– Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr inż. Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Ewa Nowak – Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • mgr Joanna Słomkowska – Dyrektor Biblioteki Medycznej UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator

MIEJSCE:
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pełni funkcję ogólnopolskiej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej. Korzystają z niej studenci, doktoranci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego, pracownicy i studenci innych uczelni wrocławskich, a także lekarze, pielęgniarki i farmaceuci z całego Dolnego Śląska.

Biblioteka UMW powstała w 1946 r. przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu oraz Politechniki we Wrocławiu pod nazwą Biblioteka Lekarska. Początkowo mieściła się w Zakładzie Historii Medycyny przy ul. Chałubińskiego 5 oraz w budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ul. Pasteura 4, gdzie uruchomiono czytelnię. Pierwszym Dyrektorem Biblioteki w latach 1946-1950 był znakomity uczony lwowski – prof. dr hab. Witołd Ziembicki. W 1950 r., po reorganizacji szkolnictwa wyższego i utworzeniu Akademii Medycznej, Biblioteka zmieniła nazwę i przeniosła się do budynku przy ul. Parkowej 1/3, który w latach 1955-1958 został wyremontowany i zaadoptowany na jej potrzeby. W maju 1981 r. przejęto do użytku nowo wybudowany pawilon przy ul. Parkowej 11, który pomieścił magazyn i wypożyczalnię druków zwartych. Został on zniszczony przez powódź latem 1997 roku. W 2000 roku Biblioteka UMW utraciła prawa do obiektu przy ul. Parkowej i zaistniała potrzeba budowy nowego budynku. Prace budowlane rozpoczęto w 2011 roku.

Nowy budynek został zlokalizowany przy ul. Marcinkowskiego 2-6 i otrzymał nazwę Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 października 2015 roku. Jest bardzo dobrze przystosowany do potrzeb naukowych i edukacyjnych pracowników i studentów Uczelni. Wyposażony jest w strefę wolnego dostępu do książek oraz czasopism, strefę ciszy – czytelnię, salę multimedialną z dostępem do 20 stanowisk komputerowych, salę konferencyjną, pokoje pracy indywidualnej i grupowej, nowoczesny sprzęt: infokioski, inteligentny regał, self-checki, wrzutnię oraz centra wydruku.


Program

Program Konferencji jest w trakcie przygotowania.

Proponowana tematyka do przygotowywania wystąpień to:

 1. Otwarta medycyna
 2. Zrównoważony rozwój
 3. Podsumowanie działań ewaluacji jakości działalności naukowej
 4. Biblioteki medyczne w dobie konsolidacji uczelni
 5. Wyzwania w czasach kształcenia hybrydowego

Rejestracja

By wziąć udział w konferencji należy dokonać rejestracji za pomocą poniższego formularza.

Na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji, a dzień przed rozpoczęciem Konferencji link do transmisji.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI XXXIX KONFERENCJI PROBLEMOWEJ BIBLIOTEK MEDYCZNYCH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji „XXXIX KONFERENCJI PROBLEMOWEJ BIBLIOTEK MEDYCZNYCH WE WROCŁAWIU”, w tym: rejestracji uczestników, przesłania linku umożliwiającego dołączanie do konferencji i ewentualnego kontaktu z uczestnikami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest prowadzenie przez Uniwersytet działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzenie gospodarki opartej na innowacjach.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od zakończenia konferencji)
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu uczestnictwo w Konferencji.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.


Partnerzy i sponsorzy

logo Arfido
logo Clarivate
logo ebsco
logo edra
logo wolters

Wytyczne dla autorów

 1. Objętość nadsyłanego abstraktu nie powinna przekraczać 2000 znaków ze spacjami.
 2. Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i zawierać:
  • imię i nazwisko autora wraz z afiliacją,
  • tytuł wystąpienia,
  • treść abstraktu,
  • słowa kluczowe.

Termin przesyłania referatów mija 30 czerwca 2022 r.
Referaty należy przesyłać na adres RNB@umw.edu.pl

Zaakceptowanie referatów nastąpi do 17 lipca 2022 r.

Termin nadsyłania prezentacji to 15 sierpnia 2022 r.
Prezentacje, w formacie MS PowerPoint lub PDF, należy przesyłać na adres RNB@umw.edu.pl

Ze względu na hybrydowy charakter Konferencji, zaleca się dostosowanie czasu prelekcji jednego uczestnika do 20 minut (w tym 15 min. na prezentację i 5 min. na udzielanie odpowiedzi na pytania).


Kontakt

XXXIX KONFERENCJA PROBLEMOWA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH WE WROCŁAWIU

OTWARTA NAUKA – EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA – DYNAMICZNY ROZWÓJ

5-6 września 2022 r.

Organizator:

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

tel. 71 784 19 00
email: RNB@umw.edu.pl
https://bg.umw.edu.pl/

Strona stworzona przez zespół Biblioteki UMW, Zdjęcia T. Walow