Projekty

PPM – Polska Platforma Medyczna

Projekt pod pełną nazwą „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych:

  • Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który jest liderem projektu,
  • Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
  • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
  • Śląskim Uniwersytecie Medycznym,
  • Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,
  • Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,
  • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Czas realizacji projektu to 1.11.2017 r. – 31.10.2020 r., a jego wartość wynosi 37 279 341,60 zł, z czego 31 549 506,79 zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości, będą więc prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty, itp.

Strona główna projektu dostępna jest pod adresem: http://projekt.ppm.edu.pl/

Prezentacja platformy

AZON – Atlas Zasobów Otwartych Nauki

W latach 2016 – 2019 przez cztery wrocławskie uczelnie wyższe i instytut PAN z Warszawy realizowany był projekt „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łączna wartość dofinansowania wynosiła 33 692 030 zł, w tym 2 912 435 zł po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W ramach realizacji zadań projektowych powstał Atlas Zasobów Otwartych Nauki (AZON), który gromadzi, przetwarza i udostępnia zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu udostępnia w AZONie dwa typy zasobów: zasoby piśmiennicze oraz bazę preparatów histologicznych.

Zasoby piśmiennicze obejmują ponad 1800 publikacji wydanych w XIX i I poł. XX wieku stanowiących dorobek uczonych i pionierów światowej i europejskiej medycyny, profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dorobek ten odzwierciedla bogatą historię nauczania medycyny we Wrocławiu i jest świadectwem ciągłości nauki wrocławskiej, wielonarodowości i wielokulturowości twórców i ich wpływu na rozwój nauk medycznych, farmaceutycznych, szpitalnictwa, lecznictwa uzdrowiskowego tego regionu. Zbiory biblioteczne UMW są unikalne w skali kraju, co wynika z niedostępności tego typu zasobów dokumentujących bogactwo życia naukowego i rozwoju europejskiej nauki i kształcenia w zakresie medycyny w XIX i początkach XX wieku.

Baza preparatów histologicznych obejmuje ponad 1000 przypadków poddanych preparatyce z wykorzystaniem różnych metod laboratoryjnych, w tym immunohistochemii, immunofluorescencji, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, mikroskopii elektronowej oraz mikromacierzy tkankowych. Udostępnione zasoby obejmują ludzkie tkanki pobrane podczas zabiegów operacyjnych oraz drobnych procedur chirurgicznych, prawidłowe obrazy histologiczne narządów, a także rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe, w tym zmiany nowotworowe. Dostępny materiał biologiczny ma niepowtarzalny charakter, a przed realizacją projektu żaden krajowy ośrodek akademicki nie udostępniał w postaci cyfrowej tak obszernej kolekcji preparatów histologicznych.

Zasoby dostępne w AZONie mogą być wykorzystywane zarówno w procesach badawczych, edukacyjnych jak i popularyzatorskich. Sposób udostępnienia zasobów umożliwia łatwe przeszukiwanie, ponowne użycie i wykorzystanie w nauce, biznesie czy przez innych zainteresowanych. Powstała platforma pozwala na dostęp on-line do zasobów naukowych, dzięki którym możliwe jest budowanie nowych relacji z badaczami z różnych dyscyplin oraz tworzenie sieci i konsorcjów badawczych realizujących interdyscyplinarne badania naukowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Zasobów Otwartej Nauki, który jest dostępny pod adresem https://zasobynauki.pl/.