Ewaluacja 2022-2025

W 2026 roku MNiSW po raz drugi przeprowadzi ewaluację jakości działalności naukowej wg zasad ustalonych w przepisach Ustawy 2.0 12 i związanych z nią rozporządzeniach. Obejmie ona okres 2022–2025.  Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni.

W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę afiliowane do podmiotu osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie.

Ze względu na założenie, że to jakość publikacji, a nie ich liczba świadczy o poziomie badań naukowych, wprowadzony zostanie limit ocenianych osiągnięć – liczba publikacji pracownika ograniczona do maksymalnie 4 slotów (sumy udziałów  jednostkowych pracownika w publikacjach). Publikacje powinny mieć związek z badaniami prowadzonymi w dyscyplinie zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dyscyplinie.

W ewaluacji oceniane będą:

Zgodnie z rozporządzeniem3:

Artykuł naukowy – recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

  1. przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
  2. opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa:

  1. przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
  2. opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

  1. recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
    a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
    b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim.
  2. edycja naukowa tekstów źródłowych.

Ocenie podlegają publikacje naukowe wydane w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa.

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji są ministerialne wykazy:

dla roku 2022: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.;

dla roku 2023: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r.;

dla roku 2024: Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.

Czasopismom przypisano 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów.

W zależności od poziomu wydawnictwa przypisano monografiom 80 lub 200 punktów (ich rozdziałom i redakcjom przypada odpowiednio 20 i 20 lub 50 i 100 punktów). 

Publikacjom naukowym spoza wykazu przyznaje się dużo niższą, zryczałtowaną punktację:

Każdy pracownik ma wpływ na kategorię uzyskaną przez Uczelnię w określonej dyscyplinie.

W celu przyczynienia się do uzyskania jak najlepszej oceny każdy pracownik naukowy może jeszcze zadbać o swój wkład poprzez:  

Najkorzystniejsze jest publikowanie w źródłach, którym przyznawana jest całkowita punktacja bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby autorów, czyli:

– w czasopismach z wykazu za 100, 140 i 200 punktów;

– monografiach publikowanych w wydawnictwach za 200 punktów.

W pozostałych przypadkach przyznawana jest część punktacji – zob. TABELA

Ważne, aby każdy pracownik wypełnił swój limit publikacjami o wysokiej punktacji, bo tylko takie przyczynią się do dobrego wyniku ewaluacji. Maksymalna punktacja możliwa do osiągnięcia przy wypełnieniu 4 slotów to 800 punktów (autorstwo lub współautorstwo odpowiedniej liczby publikacji za 200 punktów).

W ewaluacji liczyć się będzie dorobek każdego pracownika – na uczelnię zostaną nałożone dotkliwe kary za pracowników, którzy nie dopełnią obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku badawczym, w postaci zmniejszenia limitu zgłaszanej liczby slotów: – dla ewaluowanej dyscypliny o 3 za każdego pracownika zatrudnionego przez co najmniej 24 miesięcy i niebędącego autorem ani współautorem żadnej publikacji w czasopiśmie lub w wydawnictwie umieszczonym na wykazie ministerialnym; – dla ewaluowanej dyscypliny o 6 za każdego pracownika zatrudnionego przez co najmniej 24 miesięcy, który nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N; – dla każdej dyscypliny, w której oceniany jest podmiot o 6 za każdego pracownika zatrudnionego przez co najmniej 24 miesięcy, który nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do dyscypliny.

Więcej o ewaluacji (kryterium I – publikacje)

FAQ – najczęściej zadawane pytania


1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst jednolity)