Wykazy do ocen dorobku

Biblioteka opracowuje ocenę dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach wewnątrzuczelnianych.

Punktacja publikacji przygotowywana jest na podstawie wykazów publikacji sporządzanych z bazy Polska Platforma Medyczna UMW lub na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji (w przypadku osób spoza Uczelni lub pracowników z niekompletnym dorobkiem w PPM-UMW).

Zamówienia na sporządzenie wykazu i/lub przeprowadzenie punktacji należy przesyłać na adres Działu Bibliografii i Bibliometrii bibliografia@umw.edu.pl (tel. 71 784 19 03, 71 784 19 05), z dokładną informacją, do jakich celów wykaz i punktacja są potrzebne. Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego mogą również składać zamówienia bezpośrednio w bibliotece wydziałowej.

Analiza bibliometryczna dla Rady Doskonałości Naukowej

Informacje naukometryczne (punktacja IF, MNiSW, liczba cytowań, h-index) są dodatkowymi danymi podawanymi we wnioskach awansowych do habilitacji lub tytułu profesora.

Kandydata do awansu naukowego prosimy o kontakt (bibliografia@umw.edu.pl) w celu otrzymania szczegółowych wytycznych dotyczących przygotowania wykazu publikacji, na podstawie którego zostanie sporządzona analiza bibliometryczna.

Analizy opracowywane są dla pracowników UMW, w przypadku osób spoza Uczelni tylko na wniosek odpowiedniej Rady Dyscyplin na UMW.

Punktacja opublikowanego dorobku do zatrudnienia, konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich i funkcje kierowników UMW, do wszczęcia przewodu doktorskiego

Biblioteka sporządza wykazy z punktacją MNiSW i IF na podstawie bazy Polska Platforma Medyczna UMW lub przeprowadza punktację na podstawie przesłanej przez autora w wersji elektronicznej listy publikacji.

Sprawozdanie roczne doktoranta

Do sprawozdania należy załączyć samodzielnie przygotowany wydruk wykazu publikacji z bazy Polska Platforma Medyczna UMW (bez konieczności potwierdzenia przez Bibliotekę).

Na potrzeby sprawozdania Biblioteka przeprowadza punktację prac jeszcze niewydrukowanych. W tym celu należy przesłać opis bibliograficzny pracy (autorzy, tytuł i źródło, numer DOI, jeśli posiada) oraz w przypadku prac:

  • przyjętych do druku – zaświadczenie z redakcji,
  • w druku (o statusie „epub ahead of print”) link do pełnego tekstu lub rekordu np. w bazie PubMed.
Specjalizacja lekarska – potwierdzanie autorstwa publikacji naukowych

Biblioteka UMW potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie rezydenckim i pozarezydenckim.

Należy uwzględniać tylko prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Wykazy publikacji pracowników UMW Biblioteka sporządza na podstawie bazy Polska Platforma Medyczna UMW.

Osoby spoza Uczelni zobowiązane są przesłać samodzielnie sporządzone wykazy w formie elektronicznej.

Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej – potwierdzanie listy publikacji naukowych z punktacją

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Biblioteka UMW potwierdza listę publikacji naukowych wraz z punktacją MNiSW i IF oraz opublikowanych komunikatów zjazdowych kandydata.

W tym celu Biblioteka UMW sporządza wykazy publikacji z punktacją na podstawie bazy Polska Platforma Medyczna UMW lub przeprowadza punktację na podstawie przesłanej przez autora w wersji elektronicznej listy publikacji.