Zapisy do Biblioteki

Rejestracja konta bibliotecznego

Rejestracja kont czytelniczych w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest wyłącznie w trybie online. W tym celu należy wypełnić formularz REJESTRACJI CZYTELNIKA. Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną kropką.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pole e-mail. Po rejestracji na podany adres zostanie wysłana wiadomość z numerem konta czytelnika.
Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i akceptacją wszystkich jego przepisów.

Uwaga! Prosimy nie rejestrować się na nowo jeśli nie pamięta się hasła do konta. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, prosimy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” w oknie logowania.

Aktywacja konta bibliotecznego

Po wypełnieniu formularza zdalnej rejestracji czytelnika należy zgłosić się do Wypożyczalni w Bibliotece Głównej UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I piętro) celem weryfikacji danych oraz aktywacji konta bibliotecznego. Konta nieaktywowane w ciągu 14 dni od rejestracji online są automatycznie usuwane z systemu. Do czasu aktywacji konta nie można zamawiać i wypożyczać książek.

Dokumenty niezbędne do aktywacji konta bibliotecznego

Wykaz wrocławskich szkół wyższych uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich:

 1. Akademia Muzyczna,
 2. Akademia Sztuk Pięknych,
 3. Akademia Sztuk Teatralnych,
 4. Akademia Wojsk Lądowych,
 5. Akademia Wychowania Fizycznego,
 6. Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne,
 7. Politechnika Wrocławska,
 8. Uniwersytet Ekonomiczny,
 9. Uniwersytet Medyczny,
 10. Uniwersytet Przyrodniczy,
 11. Uniwersytet Wrocławski.

Karta biblioteczna

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) oraz elektroniczna legitymacja pracownicza (ELP) po aktywacji konta bibliotecznego pełni funkcję karty bibliotecznej dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pozostałym osobom wydawana jest karta biblioteczna. Wydanie karty wymaga wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem.

Uwaga! Karty bibliotecznej, elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej nie wolno odstępować osobom trzecim.

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej (dalej zwaną Biblioteką Główną UMW) jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl.
 3. Dane zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka Główna UMW.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 574), Statut Administratora oraz regulamin Biblioteki Głównej UMW.
 5. Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z zasobów Biblioteki Głównej UMW.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych użytkowników w imieniu Administratora (np. hostingodawcy).
 8. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO użytkownikowi zasobów bibliotecznych, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych.
 9. Zgromadzone dane osobowe użytkowników nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę Główną UMW w okresie korzystania przez użytkownika z zasobów bibliotecznych, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych Administratora, w tym w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.
 11. W związku z faktem przetwarzania przez Bibliotekę Główną UMW danych osobowych, zgromadzonych w trakcie korzystania przez użytkowników z Biblioteki, w celu realizacji działalności Biblioteki, informujemy, że w przypadku braku deklaracji rezygnacji z korzystania z Biblioteki i nie korzystania z jej usług (brak zaległości na koncie), dane osobowe będą archiwizowane maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniej czynności na koncie czytelnika. Po tym czasie konto użytkownika zostanie trwale usunięte.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.