Zapytanie ofertowe

(Dodano: 10.06.2022)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prosi o podanie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 14:00 wyceny i terminu realizacji zamówienia na zakup kodów dostępowych do elektronicznych wydań książek:

  1. Campbell Neil et al., Biology: A Global Approach 12th Edition with Pearson Mastering Biology
  2. Timberlake Karen C., Chemistry: An Introduction to General, Organic and Biological Chemistry Plus Pearson Mastreing Chemistry, Global Edition, 13 Edition

Ilość: 50 egzemplarzy

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w zapytaniach ofertowych następujących parametrów:

Oferty prosimy kierować drogą e-mailową na adres: RNB@umw.edu.pl

Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę:

  1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13. 04. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej „ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę”;
  2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
  3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.