Bibliografia Publikacji Pracowników UMW

Baza PPM-UMW zastąpiła dotychczasowy system „Bibliografia Publikacji Pracowników UMW”. Pracownicy i doktoranci UMW zobowiązani są do bieżącego zgłaszania publikacji, których proces wydawniczy się zakończył, kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w swoim profilu. Rejestracją publikacji i doktoratów zajmuje się Dział Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UMW.

Publikacje należy zgłaszać na adres: bibliografia@umw.edu.pl (tel. 71 784 19 03).

Na podstawie bazy PPM-UMW generowane są wykazy publikacji do ocen indywidualnych pracowników i sprawozdań rocznych doktorantów. Dane z bazy są wykorzystywane w corocznej wewnętrznej ocenie jednostek uczelnianych, na podstawie której rozdziela się środki na działalność statutową. Są także podstawą do przygotowania danych do ewaluacji Uczelni – dane o publikacjach są przekazywane do Polskiej Bibliografii Naukowej (moduł Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on).

Zasady rejestracji publikacji

Jak samodzielnie wygenerować wykaz publikacji z punktacją?

Wykazy do ocen dorobku

Biblioteka opracowuje ocenę dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach wewnątrzuczelnianych.

Punktacja publikacji przygotowywana jest na podstawie wykazów publikacji sporządzanych z bazy Polska Platforma Medyczna UMW lub na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji (w przypadku osób spoza Uczelni lub pracowników z niekompletnym dorobkiem w PPM-UMW).

Zamówienia na sporządzenie wykazu i/lub przeprowadzenie punktacji należy przesyłać na adres Działu Bibliografii i Bibliometrii – bibliografia@umw.edu.pl (tel. 71 784 19 25, 71 784 19 03), z dokładną informacją, do jakich celów wykaz i punktacja są potrzebne.

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego mogą również składać zamówienia bezpośrednio w bibliotece wydziałowej.

Sprawozdanie roczne doktoranta

Do sprawozdania należy załączyć samodzielnie przygotowany wydruk wykazu publikacji z bazy Polska Platforma Medyczna UMW (bez konieczności potwierdzenia przez Bibliotekę).

Na potrzeby sprawozdania Biblioteka przeprowadza punktację prac jeszcze niewydrukowanych. W tym celu należy przesłać opis bibliograficzny pracy (autorzy, tytuł i źródło, numer DOI, jeśli posiada) oraz w przypadku prac:

Zamówienia na sporządzenie wykazu i/lub przeprowadzenie punktacji

Zasady punktacji dorobku

Aktualna punktacja czasopism i wydawnictw monografii naukowych