Przekazywanie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 176/XVI R/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji drukowanych oraz cyfrowych rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uległ zmianie tryb przekazywania egzemplarza pracy doktorskiej. W związku z tym informujemy, że przed obroną należy dostarczyć do Biblioteki Głównej UMW (budynek CNIM, ul. Marcinkowskiego 2-6):

*w przypadku egzemplarza rozprawy składanego do Biblioteki nie jest wymagany wzór okładki określony stosownym zarządzeniem Rektora nr 79/XV R/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Z rozprawą, nośnikiem i oświadczeniem należy zgłosić się do Działu Bibliografii i Bibliometrii (p. Paulina Obuchowicz). Rekomendujemy uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy:
Tel. (71) 784 19 05
Adres e-mail: bibliografia@umw.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji dokumentów pracownik Biblioteki wystawi zaświadczenie o przyjęciu przez Bibliotekę pracy doktorskiej, które należy dostarczyć do właściwego Biura Rady Dyscypliny.

Możliwy jest wybór jednej spośród sześciu typów licencji typu Creative Commons dla deponowanego w Repozytorium pliku doktoratu. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią poszczególnych licencji:

Aby ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej najbardziej korzystnej dla siebie opcji, zachęcamy do zapoznania się z krótkim wyjaśnieniem, czym są licencje Creative Commons.

Podstawowym trzonem licencji Creative Commons (CC) jest uznanie autorstwa oznaczane jako BY (ang. Attribution), które zezwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy, źródle utworu oraz o samej licencji. Klauzula CC BY jest używana w każdej licencji CC, ponieważ autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Autor może dodać kolejne warunki decydując w ten sposób, jak inni będą mogli korzystać z jego utworu:

Poniższa grafika czytelnie przedstawia, jak odbiorca może skorzystać z danego utworu w zależności od typu licencji CC.