Naukowiec w sieci

Social media dla naukowców tworzą platformy społecznościowe oferujące możliwość założenia tzw. profilu autora, czyli zestawu danych powiązanych z identyfikatorem osoby w określonym systemie. Strony te m.in. pełnią funkcję autoprezencyjną – są jedną z form promowania dorobku naukowego
i wyników badań w Internecie, pozwalają również na wymianę doświadczeń badawczych oraz umożliwiają nawiązanie współpracy w kraju i za granicą.

Strony w sieci z profilami autora dedykowane naukowcom:

 1. Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 2. ORCID
 3. ResearchGate
 4. Academia.edu
 5. Google Scholar
 6. Web of Science
 7. Scopus
 8. Polska Platforma Medyczna UMW

1. Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem informacji
o polskich publikacjach naukowych, dostępnych do samodzielnego przeglądania po wpisaniu nazwiska autora w wyszukiwarce na stronie PBN. Profile autora w Polskiej Bibliografii Naukowej prezentują indywidualny dorobek publikacyjny danej osoby. Prowadzenie i kontrola swojego profilu w PBN może mieć znaczenie dla udziału autora w procesie ewaluacji jednostek naukowych.

Instrukcje:

 1. Zakładanie indywidualnego konta użytkownika w systemie PBN
 2. Integracja konta PBN z identyfikatorem w systemie POL-on

2. ORCID  (Open Researcher and Contribution ID) – platforma współpracująca z największymi bazami indeksującymi na świecie, m.in. Web of Science, w zakresie łatwiejszej identyfikacji indywidualnego dorobku publikacyjnego badaczy w zasobach elektronicznych. Identyfikator ORCID ID to unikalny numer chroniący tożsamość naukową danej osoby. Może być wykorzystywany m.in. przy rejestracji
i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców, przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe oraz jako narzędzie pozwalające na szybkie zapoznanie się z działalnością publikacyjną innych naukowców, ponieważ w prosty sposób i w jednym miejscu prezentuje indywidualny dorobek naukowy jednostki. Istnieje możliwość zintegrowania identyfikatora ORCID ID z kontem w POL-on i
PBN ID w Polskiej Bibliografii Naukowej.

Instrukcje:

 1. Instrukcje tworzenia konta ORCID i uzupełniania danych w profilu
 2. Łączenie z kontem w PBN i POL-on
 3. Uwierzytelnianie PPM UMW w ORCID

3. ResearchGate – jedna z największych międzynarodowych platform społecznościowych dla naukowców i studentów. Głównym założeniem serwisu jest ułatwienie bezpośredniego kontaktu między naukowcami i wynikających z tego możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej. Poza dostępem do prywatnego profilu użytkownicy mają wgląd w dane bibliograficzne oraz abstrakty publikacji innych autorów. Profil autora w ResearchGate tworzą też m.in. publikacje, recenzje i wyniki badań, którymi można się dzielić z resztą społeczności. Platforma umożliwia korzystanie z wielu aplikacji, które stanowią wsparcie w pracy naukowej i usprawniają wyszukiwanie przyszłych współpracowników.

Instrukcje:

 1. Rejestracja konta w ResearchGate

4. Academia.edu – serwis społecznościowy dla naukowców mający na celu zapewnienie dostępu do swobodnego dzielenia się indywidualnymi wynikami badań, niezależnie od procesu wydawniczego
w czasopismach. Użytkownicy mogą udostępniać swoje publikacje badawcze, monitorować statystyki, takie jak liczba wyświetleń profilu lub udostępnionych dokumentów, a także śledzić innych naukowców w swojej dziedzinie. W związku z tym, że publikacje pełnotekstowe przesyłane na profil Academia.edu są indeksowane w Google Scholar i występują w wynikach wyszukiwania Google, konto w serwisie może być kolejną skuteczną metodą promocji swoich badań. Przed utworzeniem profilu Academia.edu lub przesłaniem jakichkolwiek publikacji należy wziąć pod uwagę ryzyko i związane z tym kwestie, takie jak bezpieczeństwo, poufność danych i prawa autorskie.

Instrukcje:

 1. Rejestracja konta w Academia.edu

5. Google Scholar – bezpłatna wyszukiwarka zasobów naukowych, rejestrująca abstrakty, pełne teksty publikacji i cytowania prac naukowych ze wszystkich dziedzin. Profil autora tworzony jest w oparciu o pozycje znalezione w Internecie przez wyszukiwarkę Google Scholar, która przeszukuje strony internetowe instytucji naukowych, komercyjne bazy danych, wydawnictwa oraz zasoby open access. Posiadanie profilu pozwala na kontrolę cytowań publikacji, ustawienie alertów mailowych informujących o każdym nowym cytowaniu lub pojawieniu się nowej pracy ze wskazanego przy zapisie obszaru zainteresowań, a także przeprowadzenie analizy dorobku naukowego za pomocą opcji Publish or Perish – po weryfikacji wszystkich publikacji w swoim profilu autora.

Instrukcje:

 1. Tworzenie konta w Google Scholar

6. Web of Science (WoS) – jest pakietem baz abstraktowo-bibliometrycznych firmy Clarivate Analytics, zawierającym ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych. Konto w serwisie Web of Science, tzw. Researcher Profile, zapewnia możliwość monitoringu swojego dorobku naukowego, wskaźników cytowań i indeksu Hirscha oraz dostęp do przeglądu recenzji peer review, informacji o grantach i informacji redakcyjnych dotyczących danego czasopisma. Ułatwia także identyfikację potencjalnych współpracowników. Researcher Profile można zintegrować z ORCID ID i automatycznie pobrać publikacje przypisane do swojego numeru. Rekord autora zawiera jego listę publikacji, informację o afiliacji oraz alternatywne wersje nazwiska i identyfikatory, np. Researcher ID i ORCID ID. Widoczny jest również indeks Hirscha, suma cytowań i liczba cytowanych pozycji. Autor nie może dodać do profilu prac, które nie są indeksowane w Web of Science, ale może zgłosić korektę danych już zawartych w bazie.

Instrukcje:

 1. Zakładanie konta Researcher Profile i dodawanie publikacji w Web of Science

7. Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań wydawnictwa Elsevier indeksująca artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty. Scopus Author Profile
i identyfikator Scopus Author ID tworzone są automatycznie dla każdego autora, posiadającego co najmniej dwie publikacje w bazie Scopus. Nie ma możliwości ręcznego założenia konta na życzenie użytkownika. Profil stanowi prezentację informacji o naukowcu, zgromadzonych z metadanych indeksowanych dokumentów. Zawiera wskaźniki cytowań, informacje o współpracownikach oraz dziedzinach nauki z kręgu zainteresowań autora. Użytkownik może dokonać edycji danych za pomocą narzędzia Author Feedback Wizard oraz zintegrować swoje konto z ORCID ID. Scopus Author Profile zapewnia indeksację publikacji w bazie Medline oraz widoczność konta Scopus na platformie Science Direct. Dzięki wyszukiwarce badaczy „Researcher Discovery” możliwe jest budowanie sieci kontaktów do przyszłej współpracy.

Instrukcje:

 1. Logowanie do Scopus (z adresu UMW)
 2. Jak wejść do narzędzia Author Feedback Wizard?
 3. Edycja danych w Scopus Author Profile za pomocą narzędzia Author Feedback Wizard

8. Polska Platforma Medyczna UMW (PPM UMW) – repozytorium służące ewidencji, archiwizacji oraz upowszechnianiu efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów naszej uczelni. Profil naukowca w PPM UMW nadawany jest każdemu autorowi publikacji zarejestrowanych w bazie. Dostępne są w nim dane bibliograficzne oraz wskaźniki cytowań wszystkich zarejestrowanych publikacji autora, w tym współautorskich i przekładów, informacje o promotorstwie prac doktorskich, udziale w projektach, aktywnościach i osiągnieciach zawodowych, tagi obszarów badawczych oraz identyfikatory, np. ORCID ID. Widoczna jest również współpraca z innymi naukowcami. Dodatkowo wedle swojego uznania autor może zamieścić w swoim profilu m.in. fotografię, biogram, dane kontaktowe i odnośniki do stron internetowych oraz wygenerować raport dorobku naukowego.

Instrukcje:

 1. Dostęp do Polskiej Platformy Medycznej UMW
 2. Instrukcja logowania i edycji profilu naukowca w PPM UMW
 3. Instrukcja gromadzenia danych w PPM-UMW – wystąpienie prof. Piotra Dzięgiela
 4. Dane badawcze na PPM UMW
 5. Uwierzytelnianie PPM UMW w ORCID
 6. Prezentacja Platformy Centralnej PPM
 7. Dostęp do Platformy Centralnej PPM
 8. Podręcznik użytkownika PPM

Jak samodzielnie wygenerować wykaz publikacji z punktacją?

 1. Raport dorobku autora
 2. Wykaz publikacji jednostki
 3. Wykaz wybranych publikacji
 4. Sprawozdanie roczne doktoranta

Bibliografia:

 1. Bogajczyk M. (oprac.): Naukowiec w sieci. Wyd. 2. uzup. Warszawa, 2021. [online]. Dostępny w Internecie: https://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Naukowiec-w-sieci-2.pdf